استان پهناور خراسان (پس از انتزاع شهرستان طبس از آن) با وسعتی بیش از 238 هزار کیلومتر مربع و حدود 6/14 درصد خاک کشور بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است. این استان دارای بیشترین طول مرزهای خارجی (1451 کیلومتر) با دو کشور (ترکمنستان و افغانستان) بوده و از جنوب و غرب در مجاورت پنج استان (گلستان، سمنان، یزد، کرمان وسیستان و بلوچستان) قرار دارد. وسعت زیاد، مرزهای خارجی طولانی و موقعیت منطقه ای به این استان اهمیت ژئوپلتیک خاص داده است.