شرح وظایف اداره کل تعاون :<br /> نظارت بر واحدهای تابعه وزارت تعاون در استان .<br /> تقسیم صحیح وظایف سازمانی بمنظور بالا بردن کمیت و کیفیت .<br /> اجرای قوانین مقررات آئین نامه دستورالعملهای اداری و مالی در قالب <br /> و...