این اداره کل هم اکنون 171 نفر پرسنل در ساختمان مرکزی واقع در مشهد بلوار سجاد خیابان بیستون مشغول انجام وظیفه در راستای ساخت ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی سطح خراسان رضوی می باشد.