مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان در دوبخش درمان مستقیم وغیرمستقیم به بیمه شدگان ارائه خدمت می دهد.در حال حاضراین مدیریت در دو بخش درمان مستقیم ودرمان غیرمستقیم فعالیت دارد .