سایت کانون ادبیات ایران بازتابی از فعالیت های ادبی در کشور و سایر نقاط جهان است.<br /> این سایت در بخش های شعر و داستان و ادبیات جهان و نقد و نظر و معرفی کتاب فعالیت می کند.