این شرکت 64شهر استان به جز شهر مشهد را با جمعیتی در حدود 1476000 نفر تحت پوشش داشته و آب شرب مورد نیاز بالغ بر 370053 مشترک از طریق 363 حلقه چاه ، چشمه و قنات با 975 کیلومتر خط انتقال و 2865 کیلومتر شبکه تأمین و توزیع می گردد.