در سال 1381 با درخواست سبزوار بعنوان نمایندگی مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) توسط آقای امیراحمدی، آقای محمد پایمرد، آقای علی یزدانی و مساعدت آقای فرهادیان در مشهد بعنوان مدیر مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) در خصوص ایجاد نمایندگی در سبزوار با تلاش همگی فعالیت شروع گردید پس از درخواست از آموزش و پرورش و مجوز راه اندازی و تعیین ظرفیت نوسازی به تعداد یکصدنفر در مکانی واقع در آخر عظیمیان ثبت نام از دانش آموزان شروع شد. در ابتدای راه اندازی که 15 شهریور 1381 بود 54 نفر ثبت نام شدند. در پایه اول و دوم که پس از یکسال تحصیلی که در مکان استیجاری بود به مکان جدید به صورت ملکی انتقال پیدا کردند لذا در حال حاضر حدود 160 نفر دانش آموز مشغول به تحصیل در سه پایه 7 کلاس درسی می باشند و قبولی 100% سالیانه دارای سالن ورزشی – آزمایشگاه – کارگاه – کارگاه کامپیوتر و نمازخانه در زمینی حدود 1100 متر استقرار دارند.