سابقه اولیه این آموزشگاه به سال 1373 بازمی گردد که درمحل سه راه ادبیات قرار داشت وبنام دبیرستان کامپیوتر امام حسین (ع) فعالیت می نمود ودانش آموزان دررشته های کامپیوتر وریاضی فیزیک وتجربی به تحصیل اشتغال داشتند پس از 5 سال فعالیت به خیابان احمد آباد رضای 3 انتقال وتاشهریور ماه 1383 درآن مکان مستقر بود اما نامناسب بودن وکوچکی فضای دبیرستان مسئولین رابرآن داشت که چاره ای اندیشیده ودرفضایی مناسب بامساحت 2500وبانظارت اداره نوسازی مدارس دبیرستان 12 کلاسه ای بانمایی زیبا وامکانات کافی وساخت کارگاه کامپیوتر وآزمایشگاه دربلواروکیل آباد – وکیل آباد 67 دادگر 17 ساخته شد.