رشد و توسعه نظامهای آموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ماست . این امر ، به ویژه در چند دهه اخیر ، به مسئله ای مهم مبدل شده است . <br /> از سوئی ، تقاضا برای کسب علم و دانش ، رشد بی سابقه پیدا کرده است بطوری که با افزایش تعداد دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید و سرمایه گذاری افزونتر ضرورت یافته است . از سوئی دیگر ضرورت بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای همگان نقش خطیر آموزش و پرورش را به وظیفه ای سنگین و پر مسئولیت مبدل ساخته است .