در سال 1381 با تلاش آقای امیراحمدی – محمد پایمرد و علی یزدانی از طرف نمایندگی مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) در سبزوار و مساعدت آقای فرهادیان و همکاران مؤسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) در مشهد با درخواست نمایندگی سبزوار و تقویت روحیه از طرف مشهد فعالیت شروع شد. همکاری آموزش و پرورش سبزوار به مدیریت آقای منصوریان نیز نقش مهمی را نیز ایفا کرد پس از سیر مراحل قانونی در خصوص مجوز تأسیس و راه اندازی با تعداد 68 نفر نوسازی خراسان موافقت نمود لذا حدود 54 نفر دانش آموز در شهریور 1381 راه اندازی گردید ساختمان ابتدا به صورت استیجاری در خیابان ابن یمین و پس از دو سال به مکان ملکی واقع در خیابان 30 متری دانشگاه آزاد منتقل گردید.