شرکت مهندسین مشاور کاوش فرآیند آذر دارای سابقه طولانی در امر مهندسی مشاور و طراحی سیستم و تولید نرم افزار (IT) می باشد.تحلیل و آنالیز نظام اطلاعات و داده های خام سازمانها ، ارائه پیشنهاد موثر جهت سودمند کردن نتایج این تحلیل و در نهایت تولید نرم افزارهای مفید برای تحقق بخشیدن به پیشنهادات ارائه شده ، در راس فعالیت های این شرکت می باشد.