موسسه آموزش عالی سجاد، مهندسی برق گرایش الکترونیک و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار