۱ـ محلی برای اظهار نظر نخبگان<br /> ۲ـ مجمعی مشورتی برای مسئولان و تصمیم گیران نظام.<br /> ۳ـ شناسایی موانع موجود بر سر راه تحقق سند چشم انداز.<br /> ۴ـ پیشنهاد پروژه به سازمانها و وزارتخانه های میزبان چالش.