زندگی فقط رقابت نیست بلکه خوشی وشادمانی است.آموزش باید ما ودانش آموزان را آماده کند تا خودمان باشیم.