پیش از شهریور 1320 دانشکده ادبیات 5 رشته تحصیلی زبان و ادبیات فارسی ، فلسفه و علوم تربیتی ، تاریخ و جغرافیا ، زبان خارجی و باستان شناسی داشت که تعداد دانش آموختگان آن تا سال 1319 جمعاً 104 نفر بود و این تعداد در سال تحصیلی 46-45 به چهار هزار و چهارصد نفر رسید .