سازمان و معاونت وزارت صنایع، آقای مهندس جمشیدقره جه داغی بعنوان مدیرعامل سازمان مشغول بکار شد. دراین دوران استفاده از خدمات کارشناسان درجه اول بین المللی نظیر «راسل ایکاف»، تغییر ساختار سازمانی از وظیفه ای به ماتریسی و نوآوری در نظام حقوق کارکنان با هدف جذب و نگهداری افراد ذخیره سبب شد تا فعالیتهای توسعه خدمات با سهولت و سرعت بیشتری ادامه یابد. در سالهای پس از انقلاب و در دوران جنگ، سازمان توانست علیرغم دشواریهای فراوان ناشی از شرایط خاص کشور، به حیات خود بعنوان بزرگترین و تنها موسسه خود اتکای ارائه دهنده خدمات مدیریت ادامه دهد.