در سال 1335 هجری شمسی رشته داروسازی از دانشکده پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی مجزا و به نام دانشکده داروسازی استقلال یافت و دکتر مهدی نامدار به سمت رئیس دانشکده منصوب گردید.