از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی تاریخچه ، فرهنگ ،هنر ، غذا و سرگرمی‌های کشور چین کسب نمایید. این سایت دربردارنده‌ی نقشه‌ی جغرافیایی این کشور و هم‌چنین گزارش‌های آب و هوایی این منطقه می‌باشد. شما می‌توانید موضوعات مورد پرسش خود را در این سایت مطرح نموده و آنها را پاسخ دهید. اگر شما به تازگی از این کشور بازدید کرده‌ ، می‌توانید عکس‌ها و تجربیات خود را در اختیار این سایت قرار دهید و از سایر سایت‌های مربوط به این کشور نیز دیدن نمایید.