دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1359 با مجتمع انقلاب اسلامی با ادغام انستیتوهای تکنولوژی تهران تاسیس گردید.