مجری پروژه تزریق سلول های شوآن برای درمان ضایعات نخاعی دانشگاه علوم پزشکی تهران