مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام یک موسسه پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این مرکز در امر آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام به فعالیت می پردازد.