موضوع فعالـیت شـرکت عبارتـست از شناخت ، مطـالعه ، توسعه ، حفاظـت ، بهره برداری بهینه از منابع آب ، تولید انرژی برق آبی ، ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی ( به استثنای تاسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در فوانین ومقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو می باشد.