تامین امکانات و فضای مناسب برای تفریحات و سرگرمی های سالم ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان