طنز . مطبوعات . آشنائی با نوشته های صادق عبداللهی و نقطه نظرهای این طنزنویس .