نظر به برگزاری جلسات شورای بانوان بازرگان اتاق تهران به صورت منظم و هفتگی در این اتاق، خواهشمند است، چنانچه بانوان بازرگان تمایل به حضور در جلسات هیات رئیسه این شورا به منظور ارائه طرحها و یا نظرات پیشنهادی خود را دارند،..<br /> اتاق بازرگانی تهران