شرکت گاز استان تهران همچنین در خصوص طرح تکریم و ایجاد سیستم تلفن گویا در سطح استان و تشکیل کمیته های تخصصی گامهای مهمی در جهت توسعه همراه با ایمنی و رضایت مشتریان برداشته است .