اهداف اصلی<br /> شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران <br /> ـ نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستاها<br /> ـ نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی احداث شده <br /> ـ مرمت و بازسازی و توسعه شبکه ها و تأسیسات آب آشامیـــدنی و تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت ازحریم آنها <br /> ـ تأمیـن آب آشامیدنی در شبکه هـای روستایی بر اســاس استاندارد مصوب<br /> ـ انجام سایر امور محول مرتبط با وظایف شرکت