این مراکز قادر هستند با تکیه بر توانمندی مربیان در کنار برنامه هایی که برای کتابخوان کردن کودکان و نوجوانان دارند ، راههای دستیابی آنان به خلاقیت های ذهنی و ابتکار عمل در عرصه های گوناگون راهموار سازند.