فاضلاب شهر تهران از گذشته که جمعیت زیادی نداشت از طریق چاههای جاذب دفع می گردید و جهت اجتناب از آلودگی آب چاهها و قنوات , تمهیداتی به منظور دور نگه داشتن چاههای فاضلاب از آنها بکار می بستند . با توسعه شهر و رشد جمعیت , آبرسانی به سکنه شهر به لحاظ کمیت از توان قنوات خارج شد و آب از طریق احداث سد برروی رودخانه های کرج , لتیان و سپس لار به شهر منتقل گردید.ورود آب از منابع جدید به شهر در چرخه طبیعی آب اثر گذاشته و باعث بالا آمدن تدریجی سطح آبهای زیرزمینی گردیده است و در بعضی از مناطق باعث تداخل آن با چاههای فاضلاب گردیده که طبیعتاٌ آلودگی منابع آبهای زیرزمینی را نیز در این مناطق بدنبال خواهد داشت .