سازمان بیمه خدمات درمانی که تا قبل از سال 1343 زیر نظر شرکت سهامی بیمه ایران و تحت عنوان بیمه کارکنان دولت فعالیت خود را آغاز نموده است، از سال 1374 با عنوان سازمان بیمه خدمات درمانی به ارائه خدمت به بیمه شدگان تحت پوشش پرداخته و تا کنون بصورت ادارات کل در هر استان مشغول به فعالیت می باشد.