سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی که از ابتدای مرداد ماه سال 1376 رسماً کار خود را آغاز نموده سازمانی است وابسته به شهرداری اصفهان که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است .