مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دو فصلنامه ای علمی و تحت داوری همتایان است که به عنوان ارگان انجمن علمی آموزش پزشکی ایران و توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر می شود.