مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان