اداره کل منابع طبیعی استان بایستی سابقه تحولات تشکیلات سازمان جنگلها و مراتع کشور را مطالعه و مرور نماییم .