قابل توجه شرکت کنندگان سومین آزمون علمی- تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی