دانشکده علوم توانبخشی با توجه به نیاز مبرم جامعه مبنی بر اولولیت پیشگیری واهمیت توسعه آن مجوز تاسیس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را در سال 71 کسب نموده وبا تعیین خط مشی آموزشی وجود نیروهای توانمند تصمیم به راه اندازی رشته های تخصصی از جمله فیزیوتراپی، ارتوپدی فنی وگفتار درمانی نمود واز سال 73 به همت دست اندر کاران اولین گروه دانشجوئی را پذیرش نمود این دانشکده درهرسال تحصیلی به طور متوسط 60 نفر دانشجو در سه رشته تحصیلی در دوره روزانه پذیرش می نماید.