گروهی از طبیعی‌دانان و برگزارکنندگان اردوهای تفریحی ، این مرکز را پایه‌گذاری کرده‌اند. این گروه در هر منطقه بیش از ۵۰ تور را به Anterctia ،جنگل‌های آمازون و جزایر Galjpago Baltin هدایت می‌نمایند. شما می‌توانید با هدایت‌کنندگان این تور مسافرتی آشنا شده و در آینده با آنها همراه شوید.