شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در سال 1344 تشکیل و عملیات لوله گذاری و نصب انشعاب در دو بخش آب و فاضلاب را آغاز کرد . <br /> به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی در 11 دیماه 1369 مبنی بر تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب در سراسر کشور ، ( سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان ) به ( شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ) تغییر نام داد و کار تأسیس ادارات آب و فاضلاب در شهرهای تابعه استان را آغاز نمود .