خدمات بهزیستی در کشور ایران قبلا توسط افراد خیر و موسسات خیریه مختلف و نیز بخش محدودی از آن توسط دولت انجام می گرفت. نمونه روشن آن خدماتی بود که تحت عنوان اوقاف ارائه می گردید. این فعالیتها به تدریج به عهده دستگاههای سازمان یافته ای گذاشته شده و به صورت متشکل تری در خدمت مردم قرار گرفت.