پس از پیشتاز کردن مرسوله و دریافت فاکتور از مامور پست جهت پیگیری کد ثبت شده بر روی سوش را در اینجا وارد نموده و منتظر نتیجه جستجو شوید .