شهر قهدریجان بر اساس تقسیمات کشوری یکی از نقاط شهری شهرستان فلاورجان است که در بیست کیلومتری اصفهان و پنج کیلومتری فلاورجان قرار دارد.شهر قهدریجان در دشت وسیعی واقع شده که از هر سو اراضی زراعی آنرا احاطه نموده . در شمال آن اراضی منتهی به کهریزسنگ ، در جنوب اراضی منتهی به فولادشهر در شرق اراضی منهی به روستاهای جوجیل و دشتچی و در غرب اراضی منتهی به نجف آباد.وجود این اراضی و مراکز زیست و وابسته به آنها موجبات نزدیکی هرچه بیشتر این مراکز را به هم فراهم آورده است.