مقدمه<br /> به استناد آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی حدود 5/2 میلیون هکتار باغات در کشور وجود داردکه میانگین عملکرد این باغات معادل 7 تن می باشد این در حالی است که این رقم در مقایسه باکشورهای توسعه یافته بسیار پایین تر است . برای دستیابی به عملکرد مطلوب با کیفیت خوب لازم است که بذر ونهال سالم واستاندارد در اختیار باغداران محترم قرار گیرد . تجربه نشان داده است که با ساماندهی علمی وحقوقی در امور کنترل وگواهی بذر ونهال می توان به کمیت وکیفیت بهتر محصولات دست یافت.حال که خوشبختانه قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل وگواهی بذر ونهال توسط مجلس شورای اسلامی در سال 1382 به تصویب رسیده است انتظار است که وزارت کشاورزی، زمینه وانگیزه های لازم را برای استفاده از بخش خصوصی فراهم نماید تا این بخش بتواند با رهنمودهای ارائه شده از طرف کارشناسان موئسسه تحقیقات بتواند در راستای اهداف مورد نظر این قانون انجام وظیفه نماید.لذا در همین راستا این طرح بر مبنای دستور العمل اجرایی احداث نهالستان موئسسه تحقیقات وآموزش کشاورزی ومجوز شماره 253 / 52 / 2065مورخ 13 / 2 / 1387 موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال تهیه شده است . امیداست این شرکت بتواند در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404هجری شمسی که برنامه چهارم نخستین برنامه دوران بیست ساله آن می باشد واز سال 1384 شروع شده و به موجبب این سند، وزارت کشاورزی موظف است خودرا از تصدیگری( مداخله گرا) رها کرده وبه تولی گری بپردازد ، حرکت نماید<br /> <br /> <br /> <br /> هدف ازاجرای طرح<br /> هدف کلی طرح ، حرکت در راستای سند چشم انداز افق 1404هجری شمسی می باشدکه ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفناوری در سطح منطقه دانسته و برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه این چشم انداز بیست ساله می باشد لذا در صورت اجرای این طرح نتایج زیر حاصل می گردد<br /> 1-بهره برداری اقتصادی و مطلوب از زمین وآب <br /> 2-تولید نهال اصلاح شده وشناسنامه دار کردن نهالها<br /> 3- استفاده از روش آبیاری بارانی ، قطره ای ومه پاش به منظور افزایش کیفیت نهال های تولیدی<br /> 4- ایجاد الگویی مناسب جهت توسعه تولید نهال به شیوه مکانیزه واستاندارد<br /> 5- ایجاد اشتغال برای افراد تحصیل کرد ه بخش کشاورزی<br /> 6- تولید نهالهای استاندارد در نهالستان که درآن پایه ، پیوندک ،محل تولید، نام تولید کننده، اصالت ‍‍‍ژنتیکی رقم وسلامت آن مشخص شده باشد. <br /> 7-تولید نهال استاندارد و عاری از هرگونه آفات وعوامل وبیماریزا.<br /> 8- نصب اتیکت بر روی نهالهای قابل فروش به متقاضی که به تایید موئسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر ونهال رسیده باشد