سایت مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقدم شما اساتید و دانشجویان و بازدید کنندگان محترم را گرامی میدارد همچنین مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایگاه اطلاعات علمی اندکس شده