علوم دارویی (مجله دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز) بستری را فراهم نموده تا نتایج مطالعات و تحقیقات در تمام زمینه های داروسازی از قبیل فارماسیوتیکس، فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی و سم شناسی بصورت مقالات علمی- تحقیقی جاپ و منتشر گردد.