خدمات بهزیستی در کشور ایران قبلاً توسط افراد خیر و مؤسسات خیریه مختلف و بخش محدودی از آن توسط دولت انجام می‌گرفت. نمونه روشن آن خدماتی بود که تحت عنوان اوقاف ارائه می‌گردید. این فعالیتها به تدریج به عهده دستگاههای سازمان یافته ای گذاشته شده و به صورت منسجم تری در خدمت مردم قرار گرفت.