سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، برای دومین بار در سال 2000 میلادی ( اولین بار سال 1975 م ) به عضویت رسمی سازمان جهانی آموزشهای مهارتی (TVTO ) در آمده و اهداف زیر را دنبال می نماید.<br /> 1 – تعیین و ارتقاء سطح مهارت در کشور<br /> 2 – نیل به استانداردهای جهانی<br /> 3 – ترغیب جوانان به کسب مهارت های حرفه ای