سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی به عنوان متولی رسمی امور زراعت و باغبانی، دام و شیلات، جنگل و مرتع و آب و خاک از ادغام دو سازمان کشاورزی و جهاد سازندگی در سال 1379 به وجود آمد و با دارا بودن مرکز ستادی، حوزه های عملیاتی در شهرستان ها، بخش ها و دهستان ها، مراکز تحقیقاتی و آموزشی و شرکتهاو ادارات مستقل، از بزرگترین شبکه های اداری استان محسوب می شود.