در شرایطی که امکانات خارق‏العاده اطلاعات و ارتباطات در جامعه یکپارچه جهانی فراهم می‏شود هر روز بیش از روز قبل در معرض نمادهای آن قرار می‏گیریم، هر سازمان و نهادی برای زیستن محتاج استفاده بهینه از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. تنها در این صورت است که امکان بقاء سازمانها وجود خواهد داشت. این سخن به یک آینده دور مربوط نمی‏شود بلکه سخنی است در باره دهه‏ای که در آن قرار داریم. علم و تکنولوژی در خدمت زندکی بهتر و رفاه بیشتر شعار اصلی و همواره یکی از دلایل مهم پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده است.