وظایف حوزه نظارت: <br /> نظارت بر حسن اجرای امور گمرکات تابعه استان آذربایجان شرقی <br /> صدور مجوز ورود موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص.و.و براساس تفویض اختیار گمرک ایران <br /> ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های واصله به گمرکات تابعه <br /> رسیدگی به تقاضاهای واصله به حوزه نظارت گمرکات استان <br /> رسیدگی به گزارشات و شکایات کتبی مراجعه کنندگان <br /> انجام بازرسی های ادواری و اتفاقی از گمرکات تابعه <br /> جمع آوری آمار از گمرکات استان <br /> ارائه گزارشات از وضعیت گمرکات استان به ستاد مرکزی گمرک ایران <br /> هماهنگی با سازمانهای دیگر در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت <br /> حوزه نظارت افزوده شده اند.