به برکت حضور مدیریت کارا و نیروهای متخصص، فرودگاه تبریز در یک سال و نیم اخیر شاهد تحولات فراوانی شده است. و به حق نیز لیاقت و شایستگی مردم غیور تبریز چیزی بیش از اینهاست.